هیأت امناء

 _ جناب آقای دکتر محسن حداد سبزوار استاد گروه مهندسی متالوژی و مواد دانشگاه فردوسی و نماینده محترم وزیر در هیأت امنا

_جناب آقای مهندس احمد برادران معاون استاندار و فرماندار شهرستان سبزوار و نماینده استاندار خراسان رضوی در هیأت امنا

_جناب آقای دکتر سهراب عفتی استاد گروه ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و نماینده هیأت موسس در هیأت امنا

_جناب آقای دکتر سید ابراهیم حسینی استاد گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد و نماینده هیأت موسس در هیأت امنا

_جناب آقای علیرضا ناصری کارمند بازنشسته دانشگاه حکیم سبزواری و نماینده هیأت موسس در هیأت امنا

_جناب آقای دکتر علی اصغر مولوی استاد گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری و عضو هیأت امنا

_جناب آقای دکتر رضا طیبی استاد گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری و عضو هیأت امنا

_جناب آقای دکتر عبدالامیر بک خوشنویس دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری و عضو هیأت امنا

_جناب آقای دکتر رضا کشاورز استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری و عضو هیأت امنا

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.