رهبری
هیأت امناء

جناب آقای مهندس احمد برادران معاون استاندار و فرماندار شهرستان سبزوار و نماینده استاندار خراسان رضوی در هیئت امنا

جناب آقای دکتر شعبان رضا قربانی استاد گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد و نماینده هیئت موسس در هیئت امنا

جناب آقای دکتر سید ابراهیم حسینی دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد و نماینده هیئت موسس در هیئت امنا

جناب آقای علیرضا ناصری کارمند بازنشسته دانشگاه حکیم سبزواری و نماینده هیئت موسس در هیئت امنا

جناب آقای دکتر علی اصغر مولوی استاد گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری و عضو حقیقی هیئت امنا

جناب آقای دکتر رضا طیبی استاد گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری و عضو حقیقی هیئت امنا

جناب آقای دکتر عبدالامیر بک خوشنویس دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری و عضو حقیقی هیئت امنا

جناب آقای دکتر رضا کشاورز استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری و عضو هیئت امنا

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.