دانشجویان توجه فرمایید
 
  کلاسهای عمومی سرهنگ مهری را از لینک زیر دنبال کنید 
 

 

 

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/mor-4cg-tkd       معارف

 

 

روابط عمومی موسسه اموزش عالی ابن یمین