باسمه تعالی

شماره :4023/99

تاریخ :12/12/99

اطـلاعيه

قابل توجه دانشجويان محترم

( ورودي هاي مهر96به بعد براي دانشجویانکارشناسی پیوسته و مهر98به بعد برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد )

بدينوسيله به اطلاع مي رساند ،‌ دانشجويان متقاضي وام شهريه مي توانند از تاريخ 12/12/99لغايت 28/12/99جهت دريافت و تكميل فرم در خواست وام  به آموزش مؤسسه مراجعه نمایند.

نكات  قابل توجه :

1-دانشجویان بایستی نسبت به ثبتدرخواست وام از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی صندوق رفاه دانشجویی به آدرس: www.swf.ir قسمت پرتال دانشجویان به آدرس https://bp.swf.irاقدام نموده و تا تاریخ 28/12/99 اقدام نموده.

2-براساس بخشنامه شماره 9542/130مورخ 27/06/97و شیوه نامه پرداخت و بازپرداخت وام شهریه دانشجویی به شماره 10053/1/130 مورخ 04/07/97 صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، پرداخت وام توسط بانک قرض الحسنه مهر اقتصاد صورت می گیرد و مؤسسه به نمایندگی از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری صرفاً نسبت به ثبت اطلاعات و ارسال آن به صندوق رفاه دانشجویان و  بانک اقدام می نماید.

3-پس از تکمیل فرم و ثبت اطلاعات دانشجو در مؤسسه،دانشجو بایستی در اسرع وقت به شعبه بانک مهر اقتصاد در شهرستان سبزوار واقع در خیابان بیهق و یا در شهرستان محل اقامت خود جهت تکمیل مدارک و انعقاد قرارداد و افتتاح  شماره حساب اقدام نماید.

4-دانشجو موظف است جهت دریافت تسهیلات از بانک قرض الحسنه مهر اقتصاد یک نفر ضامن معتبر را به عنوان ضامن خود،  به بانک وفق مقررات بانک معرفی نماید.

5-  مهلت تعيين شده قابل تمديد نمي باشد .

نكات مهم :

îقبول درخواست وام دليل استحقاق قطعي دانشجويان براي دريافت وام نبوده و مراتب منوط به احراز شرايط لازم و  تأمين اعتبار مورد نياز از سوي مراجع ذيربط مي باشد .

îهرگونه تغییر در نحوه تخصیص یا شیوه توزیع وام بر اساس سیاست های جدید و اعلام نشده صندوق رفاه دانشجویان محتمل می باشد . در این صورت مراتب اطلاع رسانی خواهد شد .

îدانشجویان ترم آخر جهت برآورد دقیق وام مورد نیاز- قبل از تنظیم درخواست - ضمن مراجعه به کارنامه مالی خود در تارنما ( سایت ) از میزان بدهی خود اطلاع حاصل نمایند .

اموردانشجویی مؤسسه

آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی ابن یمین