رهبری
شرایط دانشجویان برای تمدید سنوات یا اعاده به تحصیل نیمسال 99

توجه توجه

دانشجویان تا پایان بهمن ماه فرصت دارند که جهت سنوات اقدام فرمایند بعد از این تاریخ کلیه عواقب متوجه دانشجو میباشد و دانشگاه هیچ مسئولیتی ندارد.

باتوجه به خدمات ارائه شده در سامانه امور دانشجویان، دانشجویانی که تاکنون اقدامی جهت درخواست اعاده به تحصیل و تمدید سنوات تحصیلی انجام نداده اند به نکات زیر  برای مقاطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد توجه نمایند و هرچه زودتر در سامانه امور دانشجویان ثبت نام نمایند و از خدمت کمیسیون موارد خاص درخواست خود را ثبت نمایند.

*لینک سامانه: https://portal.saorg.ir

شماره حساب جهت واریز مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان   ۴۲۵۲۹۹۶۱۱ به نام عوائد امور دانشجویی

شرایط دانشجویان کارشناسی ناپیوسته:

مدت مجاز تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ۴ ترم می باشد.

1- دانشجویانی که ۲ ترم مشروطی دارند و مدت مجاز تحصیلی تمام نشده درخواست اعاده به تحصیل ثبت کنند
2- دانشجویانی که ۲ ترم یا بیشتر مشروطی دارند و مدت مجاز تحصیلی تمام شده است علاوه بر درخواست تمدید سنوات و اعاده به تحصیل در سامانه مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان به شماره حساب عوائد امور دانشجویی واریز و فیش واریزی را در سامانه آپلود گردد.
3- دانشجویانی که مشروطی در سوابق خود ندارند و ترم ۵ می باشند جهت تمدید سنوات در سامانه ثبت نام کنند.
4- دانشجویانی که مشروطی در سوابق خود ندارند و ترم ۶ یا ۷ می باشندعلاوه بر درخواست تمدید سنوات در سامانه مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان به شماره حساب عوائد امور دانشجویی واریز و فیش واریزی را در سامانه آپلود می کنند.

شرایط دانشجویان کارشناسی پیوسته:

مدت مجاز تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی پیوسته ۸ ترم می باشد.

1- دانشجویانی که ۳ ترم مشروطی دارند و مدت مجاز تحصیلی تمام نشده درخواست اعاده به تحصیل ثبت کنند.
2- دانشجویانی که  بیشتر از ۳ مشروطی دارند و مدت مجاز تحصیلی تمام شده است علاوه بر درخواست تمدید سنوات و اعاده به تحصیل در سامانه، مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان به شماره حساب عوائد امور دانشجویی واریز و فیش واریزی را در سامانه آپلود گردد.
3- دانشجویانی که بیش از ۳ ترم مشروطی دارند و سنوات مجاز دارند علاوه بر درخواست اعاده به تحصیل در سامانه مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان به شماره حساب عوائد امور دانشجویی واریز و رسید واریزی را در سامانه آپلود نمایند.
4- دانشجویانی که هیچ مشروطی ندارند و سنوات مجاز آنها تمام شده است برای درخواست تمدید سنوات ترم ۹ خود درسامانه درخواست تمدید سنوات ثبت نمایند.
5- دانشجویانی که مشروطی در کارنامه خود ندارند و سنوات مجاز آنها تمام شده است برای ترم ۱۰ و بیشتر علاوه بر درخواست تمدید سنوات مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان به شماره حساب عوائد امور دانشجویی واریز نمایند و رسید واریزی را در سامانه آپلود نمایند.

شرایط دانشجویان کارشناسی ارشد:

سنوات مجاز کارشناسی ارشد ۴ ترم می باشد.

1- دانشجویانی که حداقل یک ترم مشروط باشند و سنوات مجاز تمام می باشد برای تمدید سنوات از طریق سامانه اقدام نمایند و مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان به شماره حساب عوائد امور دانشجویی واریز فیش پرداختی را در سامانه بارگزاری نمایند.
2- دانشجویانی که دو ترم مشروط هستند و سنوات مجاز آنها تمام شده است برای اعاده به تحصیل و تمدید سنوات از طریق سامانه اقدام نمایند و مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان به شماره حساب عوائد امور دانشجویی واریز فیش پرداختی را در سامانه بارگزاری نمایند.
3- دانشجویانی که دارای دو ترم مشروطی باشند و دارای سنوات مجاز می باشند جهت درخواست اعاده به تحصیل درخواست خود را در سامانه ثبت نمایند و مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان به شماره حساب عوائد امور دانشجویی واریز فیش پرداختی را در سامانه بارگزاری نمایند.

*دانشجویان می توانند، با ثبت نام در سامانه راهنمای نحوه ثبت درخواست را از سامانه دریافت نمایند و درصورت هرگونه مشکل و سوال به آموزش مؤسسه مراجعه نمایند.*

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.