رهبری
شرایط دانشجویان برای تمدید سنوات یا اعاده به تحصیل

باتوجه به خدمات ارائه شده در سامانه امور دانشجویان، دانشجویانی که تاکنون اقدامی جهت درخواست اعاده به تحصیل و تمدید سنوات تحصیلی انجام نداده اند به نکات زیر  برای مقاطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد توجه نمایند و هرچه زودتر در سامانه امور دانشجویان ثبت نام نمایند و از خدمت کمیسیون موارد خاص درخواست خود را ثبت نمایند.

*لینک سامانه: https://portal.saorg.ir

شماره حساب جهت واریز مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان   ۴۲۵۲۹۹۶۱۱ به نام عوائد امور دانشجویی

شرایط دانشجویان کارشناسی ناپیوسته:

مدت مجاز تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ۴ ترم می باشد.

1- دانشجویانی که ۲ ترم مشروطی دارند و مدت مجاز تحصیلی تمام نشده درخواست اعاده به تحصیل ثبت کنند
2- دانشجویانی که ۲ ترم یا بیشتر مشروطی دارند و مدت مجاز تحصیلی تمام شده است علاوه بر درخواست تمدید سنوات و اعاده به تحصیل در سامانه مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان به شماره حساب عوائد امور دانشجویی واریز و فیش واریزی را در سامانه آپلود گردد.
3- دانشجویانی که مشروطی در سوابق خود ندارند و ترم ۵ می باشند جهت تمدید سنوات در سامانه ثبت نام کنند.
4- دانشجویانی که مشروطی در سوابق خود ندارند و ترم ۶ یا ۷ می باشندعلاوه بر درخواست تمدید سنوات در سامانه مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان به شماره حساب عوائد امور دانشجویی واریز و فیش واریزی را در سامانه آپلود می کنند.

شرایط دانشجویان کارشناسی پیوسته:

مدت مجاز تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی پیوسته ۸ ترم می باشد.

1- دانشجویانی که ۳ ترم مشروطی دارند و مدت مجاز تحصیلی تمام نشده درخواست اعاده به تحصیل ثبت کنند.
2- دانشجویانی که  بیشتر از ۳ مشروطی دارند و مدت مجاز تحصیلی تمام شده است علاوه بر درخواست تمدید سنوات و اعاده به تحصیل در سامانه، مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان به شماره حساب عوائد امور دانشجویی واریز و فیش واریزی را در سامانه آپلود گردد.
3- دانشجویانی که بیش از ۳ ترم مشروطی دارند و سنوات مجاز دارند علاوه بر درخواست اعاده به تحصیل در سامانه مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان به شماره حساب عوائد امور دانشجویی واریز و رسید واریزی را در سامانه آپلود نمایند.
4- دانشجویانی که هیچ مشروطی ندارند و سنوات مجاز آنها تمام شده است برای درخواست تمدید سنوات ترم ۹ خود درسامانه درخواست تمدید سنوات ثبت نمایند.
5- دانشجویانی که مشروطی در کارنامه خود ندارند و سنوات مجاز آنها تمام شده است برای ترم ۱۰ و بیشتر علاوه بر درخواست تمدید سنوات مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان به شماره حساب عوائد امور دانشجویی واریز نمایند و رسید واریزی را در سامانه آپلود نمایند.

شرایط دانشجویان کارشناسی ارشد:

سنوات مجاز کارشناسی ارشد ۴ ترم می باشد.

1- دانشجویانی که حداقل یک ترم مشروط باشند و سنوات مجاز تمام می باشد برای تمدید سنوات از طریق سامانه اقدام نمایند و مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان به شماره حساب عوائد امور دانشجویی واریز فیش پرداختی را در سامانه بارگزاری نمایند.
2- دانشجویانی که دو ترم مشروط هستند و سنوات مجاز آنها تمام شده است برای اعاده به تحصیل و تمدید سنوات از طریق سامانه اقدام نمایند و مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان به شماره حساب عوائد امور دانشجویی واریز فیش پرداختی را در سامانه بارگزاری نمایند.
3- دانشجویانی که دارای دو ترم مشروطی باشند و دارای سنوات مجاز می باشند جهت درخواست اعاده به تحصیل درخواست خود را در سامانه ثبت نمایند و مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان به شماره حساب عوائد امور دانشجویی واریز فیش پرداختی را در سامانه بارگزاری نمایند.

*دانشجویان می توانند، با ثبت نام در سامانه راهنمای نحوه ثبت درخواست را از سامانه دریافت نمایند و درصورت هرگونه مشکل و سوال به آموزش مؤسسه مراجعه نمایند.*

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.