رهبری
تربیت بدنی و علوم ورزشی

اقای دکتر فریدون منافی

دکتری تربیت بدنی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

  • ایمیل:
  • ساعت حضور:

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.