توجه دانشجویان محترم را به نکات زیر معطوف می داریم:

1-رشته های کارشناسی ارشد تربیت بدنی و کارشناسی پیوسته و نا پیوسته حسابداری و آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی و کارشناسی تربیت بدنی و حقوق در موسسه آموزش عالی بینالود بصورت مجازی تشکیل و برگزار می گردد.

2-رشته کامپیوتر در موسسه اقبال لاهوری و بصورت مجازی برگزار می گردد.

 

نکات مهم

الف)دانشجویان محترم حتما در کلاسهای مجازی طبق برنامه ارائه شده از طرف آن موسسه شرکت فعال نمایند

ب)طبق قوانین و مقررات آموزشی سه جلسه غیبت در کلاسها مشمول حذف آموزشی می گردد

ج)هیچگونه حق انتخابی برای موسسه ابن یمین وجود نداشته و دروس انتخابی بر مبنای دروس ارائه شده دانشگاه مقصد می باشد

د)در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری کلاسها بصورت حضوری و در موسسه آموزش عالی این یمین تشکیل و برگزار خواهد گردید

با عنایت به مصوبات ستاد کرونا در ارتباط با چگونگی برگزاری کلاسها تصمیمات لازم اتخاذ می گردد.

 
 
 موسسه اموزش عالی ابن یمین