دانشجویان توجه فرمایید
 
برای ورود به کلاس مجازی در ساعات مشخص شده در تاییدیه تحصیلی بر روی لینک
 
رشته تحصیلی کلیک فرمایید
 
 

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/mor-avh-gn4

گروه کامپیوتر

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/mor-wq9-t2c

حسابداری

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/mor-kf6-3pd

علوم ورزشی

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/mor-ugc-y6z

برق

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/mor-emv-4mg

حقوق

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/mor-4cg-tkd

معارف

 
روابط عمومی موسسه اموزش عالی ابن یمین