رهبری
کسب مقام در مسابقات ورزشی توسط دانشجویان رشته تربیت بدنی

کسب مقام سوم مسابقات کشتی پهلوانی و زورخانه ای کشوری در تهران توسط محمد مهرآبادی دانشجو رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی مؤسسه آموزش عالی ابن یمین سبزوار . اردیبهشت 97

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.