رهبری
برنامه امتحانی ترم بهمن96-97

برنامه امتحانی ترم بهمن 97-96 رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار

ساعت دوم

ساعت اول

روز و تاریخ

سیستمهای خبره

زبان تخصصی

سه شنبه 22/3/97

برنامه سازی پیشرفته

روش پژوهش شیوه ارائه

چهارشنبه 23/3/97

 

بانک اطلاعاتی

پنج شنبه 24/3/97

مدارهای الکتریکی

مهندسی نرم افزار

یکشنبه 27/3/97

 

ریاضی گسسته

دوشنبه 28/3/97

 

طراحی الگوریتم

سه شنبه 29/3/97

 

ریاضی مهندسی

چهارشنبه 30/3/97

سیگنال و سیستم

برنامه سازی سیستم گرافیک کامپیوتری

پنج شنبه 31/3/97

تحلیل و طراحی

معادلات دیفرانسیل

شنبه 2/4/97

شبیه سازی کامپیوتر

زبان ماشین

یکشنبه 3/4/97

 

آمار و احتمال مهندسی

دوشنبه 4/4/97

هوش مصنوعی

مهندسی اینترنت

سه شنبه 5/4/97

عمومی

عمومی

چهارشنبه 6/4/97

عمومی

عمومی

پنج شنبه 7/4/97

 

 


 

 

برنامه امتحانی گروه برق

کارشناسی ارشد

کارشناسی

 

ساعت سوم

ساعت دوم

ساعت اول

روز و تاریخ

 

کارگاه عمومی

آز سیستم کنترل خطی

زبان تخصصی

کارگاه برق

سه شنبه 22/3/97

 

حفاظت سیستم های قدرت

عایق و فشار قوی

چهارشنبه 23/3/97

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

VLSI

RFIC

آز مدار مخابراتی

مدار منطقی

پنجشنبه 24/3/97

 

بررسی سیستم های قدرت 2

بررسی سیستم های قدرت 1

یکشنبه 27/3/97

 

آز فیزیک 1

 مخابرات 1

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

   آز تکنیک پالس

دوشنبه 28/3/97

 

سیستم های کنترل خطی

آز مدار منطقی

سه شنبه 29/3/97

شبکه عصبی

کیفیت توان

الکترونیک صنعتی

مدار 2

الکترومغناطیس

آز الکترونیک 2

چهارشنبه 30/3/97

مباحث ویژه 2

تجدید ساختار سیستم های قدرت

آز ماشین های الکتریکی

ماشین های الکتریکی 2

پنجشنبه 31/3/97

 

ماشین های الکتریکی 3

طراحی خطوط انتقال انرژی

نقشه کشی صنعتی

شنبه 2/4/97

 

آز بررسی سیستم قدرت

 آز معماری

ریاضی مهندسی

 آز الکترونیک 3

یکشنبه 3/4/97

 

ماشین مخصوص

آمار و احتمال مهندسی

 آز میکروپروسسور

 ریاضی 2

دوشنبه 4/4/97

 

طراحی پست فشار قوی

محاسبات عددی

سه شنبه 5/4/97

مدار مجتمع 2

عمومی

عمومی

چهارشنبه 6/4/97

کنترل توان راکتیو

پردازش سیگنال دیجیتال

عمومی

عمومی

پنجشنبه 7/4/97

 

 


 

 

برنامه امتحانی رشته تربیت بدنی بهمن 96-97

ساعت

تاریخ امتحان

نام درس

00 : 8

97/3/22

یادگیری و اجرای مهارت های حرکتی 1

00 : 11

97/3/22

یادگیری و اجرای مهارت های حرکتی 2

00 : 11

97/3/24

کاربرد رایانه در ورزش

00 : 11

97/3/27

فیزیک

00 : 11

97/3/29

آمار

00 : 11

97/3/2

حرکات اصلاحی

00 : 11

97/3/5

مبانی روانی اجتماعی در ورزش

 

               

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.