رهبری
سرپرست مؤسسه

دکتر محمدعلی زنگنه اسدی   

رشته تحصيلي :جغرافياي طبيعي -گرايش ژئومورفولوژي

(.Ph.D )آخرين مدرك تحصيلي :دكتري تخصصي 

سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي :1380

دانشگاه محل تحصيل :دانشگاه اصفهان 

مرتبه علمي : دانشيار

آدرس الکترونيکي:  Ma.zanganehasadi @hsu.ac.ir 

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.          طراحی و اجرا:فاطمه قیامی پور f.ghiamipoor@gmail.com